Báo cáo kết quả 05 năm thực hiện Kết luận số 114-KL/TW của Ban Bí thư về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp.


*** Chi tiết:     BC119_signed.PDF

Phòng Tuyên truyền và Địa bàn