Kế hoạch Tổ chức Hội nghị gặp mặt, biểu dương Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Ninh Thuận năm 2020.

     Nhằm động viên tinh thần, khuyến khích Người có uy tín phát huy hơn nữa vai trò, vị trí, nhiệm vụ của mình trong công tác vận động, tuyên truyền đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện tốt đường lối chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tại địa phương.

     Thực hiện Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí lựa chọn, công nhận Người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Ngày 16/7/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch 2527/KH-UBND về việc Tổ chức Hội nghị gặp mặt, biểu dương Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Ninh Thuận năm 2020; theo Kế hoạch có 23 Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh; thời gian tổ chức Hội nghị trong tháng 9/2020.

 **** Nội dung chi tiết:       KHUB2527_signed.pdf


Phòng Tuyên truyền và Địa bàn