Công bố kết quả đánh giá cấp độ dịch Covid-19 quy mô cấp huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Ngày 21/10/2021,  Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 2020/QĐ-UBND về công bố kết quả đánh giá cấp độ dịch Covid-19 quy mô cấp huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, tính đến 17 giờ 00 ngày 19/10/2021, như sau:

1. Tổng số huyện, thành phố được đánh giá phân loại: 07/07; Kết quả:

- Cấp độ 1: 03 huyện (Thuận Bắc, Bác Ái, Ninh Sơn).

- Cấp độ 2: 04 huyện, thành phố (Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Phước, Thuận Nam, Ninh Hải).

 - Không có huyện, thành phố ở cấp độ 3 và cấp độ 4.

2. Toàn tỉnh: Cấp độ 2.    ***    Xem chi tiết:           QĐUB 2020_21.10.2021.pdfVăn phòng