Công báo kết quả đánh giá cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận (tính đến 17g00 ngày 12/11/2021).

     1. Tổng số xã, phường, thị trấn được đánh giá phân loại: 65/65; Kết quả:
     - Cấp độ 1: 20 xã, phường, thị trấn.
     - Cấp độ 2: 20 xã, phường, thị trấn.
     - Cấp độ 3: 19 xã, phường, thị trấn.
     - Cấp độ 4: 06 xã, phường, thị trấn.
     2. Tổng số huyện, thành phố được đánh giá phân loại: 07/07; Kết quả:
     - Cấp độ 1: 01 huyện.
     - Cấp độ 2: 06 huyện, thành phố.
     - Không có huyện, thành phố ở cấp độ 3, cấp độ 4.
     3. Toàn tỉnh: Cấp độ 2.
     Trân trọng thông báo./.

    **** Chi tiết:    Thong-bao.cap-do-dich-den-ngay-12.11.2021_signed.pdf

Văn phòng