Tuyên truyền Chỉ thị 19 CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2023.