Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu năm 2022

Căn cứ Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí lựa chọn, công nhận Người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; Kế hoạch số 2144/KH-UBND ngày 28/5/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện chính sách  cho  người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số;

Ngày 24/01/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu năm 2022, với các nội dung: Tổ chức tập huấn; cung cấp thông tin; hỗ trợ vật chất, động viên tinh thần; Tiếp  đón  đoàn  đại  biểu  Người  có  uy  tín  các tỉnh  đến  tham  quan  và học tập kinh nghiệm tại tỉnh Ninh Thuận; tố chức Hội  nghị gặp mặt biểu dương Người có uy tín trong đồng bào DTTS.

Trượng Thị Ái, Phòng Kế hoạch-Chính sách