Tuyên truyền công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc năm 2022

Trượng Thị Ái, Phòng Kế hoạch-Chính sách