Báo cáo tổng kết 20 năm kết quả thực hiện các chương trình tín dụng chính sách xã hội triển khai vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Bình Nhưỡng - Phòng Kế hoạch Chính sách