Báo cáo công tác thanh tra; tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tháng 5 năm 2022.

Xuân Út - Văn phòng