Chương trình Phối hợp giữa Ban Dân tộc tỉnh và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, giai đoạn 2021-2025

       Ngày 25/5/2022, Ban Dân tộc tỉnh và Đoàn TNCS HCM tỉnh Ninh Thuận đã thống nhất Chương trình phối hợp công tác trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025. Theo đó, hai đơn vị sẽ xây dựng nội dung phối hợp liên quan đến việc thực hiện các văn bản về công tác dân tộc; triển khai thực hiện các nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi giai đoạn 2021 - 2030;

       Hướng tới mục tiêu nhằm triển khai hiệu quả công tác thanh, thiếu niên, nhi đồng gắn với công tác dân tộc, chính sách dân tộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác dân tộc, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố và giữ vững khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Thực hiện những nội dung có liên quan đến cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi vừng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025.

       Kế hoạch được cụ thể hóa thực hiện hàng năm, có sự kiểm tra, giám sát, đảm bảo sự thống nhất, chặt chẽ, hiệu quả; nội dung hoạt động phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của hai đơn vị nhằm bảo đảm chất lượng, đúng quy định của pháp luật và các quy định hiện hành của Nhà nước; thực hiện sơ kết, tổng kết kế hoạch phối hợp giữa hai cơ quan để đánh giá kết quả công tác phối hợp...

 

 

Trượng Thị Ái, Phòng Kế hoạch-Chính sách