Kết quả thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Dương Văn Cơ, Phòng Kế hoạch-Chính sách