Báo cáo Kết quả công tác phòng, chống ma túy, HIV/AIDS, mại dâm, mua bán người năm 2022.

Trượng Thị Ái, Phòng Kế hoạch-Chính sách