Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc triển khai thực hiện "Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025 tầm nhìn đến năm 2030" trên địa bàn tỉnh.

Trích từ nguồn Tỉnh Uỷ Ninh Thuận