THÔNG BÁO VỀ VIỆC THƯƠNG THẢO HỢP ĐỒNG.

Mỹ Linh - KH- CS