Báo cáo kết quả thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính Qýy I và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm Qúy II năm 2023.

Thanh Thuý - Văn phòng