Quyết định về việc phân công nhiệm vụ của Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh Ninh Thuận

Bùi Văn Lịch - Chánh Văn phòng