Tờ trình về việc đề nghị phê duyệt bo sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026; quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031 và định huóìĩg nhiệm kỳ kế tiếp

Bùi Văn Lịch - Chánh Văn phòng