Kết quả thực hiện công tác dào tạo. bồi dưỡng cán bộ. công chức, viên chức năm 2022 và đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. công chức, viên chức năm 2023

Bùi Văn Lịch - Chánh Văn phòng