Quyết định về việc thay thế, bổ sung và công nhận Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số Huyện Thuận Bắc năm 2022

UBND tỉnh Ninh Thuận