Lời phát động phong trào toàn dân tham gia đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử (ứng dụng VNeID).

UBND tỉnh Ninh Thuận