Về việc góp ý dự thảo NQ của HĐND tỉnh và QĐ của UBND tỉnh Quy định tỷ lệ mức hỗ trợ BHYT cho người dân tộc thiểu số ...

Phòng Kế hoạch-Chính sách