Kế hoạch tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và nhân rộng điển hình học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Đăng ngày 28 - 02 - 2017
Lượt xem: 221
100%

Thực hiện Kế hoạch số 326/KH-UBND ngày 08/02/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về Kế hoạch tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và nhân rộng điển hình học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

 

Ngày 28/02/2017, Ban Dân tộc ban hành Kế hoạch số 18/KH-BDT về tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và nhân rộng điển hình học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

1. Nội dung tuyên truyền:

- Tuyên truyền nội dung Chỉ thị số 05-CT/TW và những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chú ý phân tích, làm rõ những điểm mới trong Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; phân tích sâu sắc những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là về đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII.

- Tuyên truyền quán trình tổ chức quán triệt và thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Lãnh đạo Ban; kết quả đạt được qua từng tháng, quý, năm tại cơ quan.

- Tuyên truyền, biểu dương những tập thể, cá nhân điển hình học tập và làm theo lời Bác. Chú trọng tuyên truyền về những điển hình trong xây dựng, hoàn thiện và thực hiện chuẩn mực đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp; về sự gương mẫu đi đầu trong học tập và làm theo Bác của cán bộ, Đảng viên, công chức nhất là cán bộ chủ chốt và người đứng đầu cơ quan.

- Phê phán những nhận thức sai lệch, học không đi đôi với làm theo, bệnh hình thức, thành tích, báo cáo không trung thực; đấu tranh với các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, cơ hội, phản động.

2. Hình thức tuyên truyền:

Lồng ghép vào các cuộc họp giao ban hàng tuần, Hội nghị sơ kết, tổng kết và các buổi sinh hoạt chi bộ định kỳ tại cơ quan. Sử dụng các khẩu hiệu tuyên truyền và thông qua các mẫu chuyện tấm gương về Bác.

3. Khen thưởng, biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc:

Thường xuyên quan tâm, phát hiện, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Nội dung chi tiết:  KH18_28.02.17.pdfTin liên quan

Tin mới nhất

Công đoàn cơ sở Ban Dân tộc tỉnh Ninh Thuận tổ chức hoạt động nhân kỷ niệm 111 năm ngày Quốc tế...(08/03/2021 1:38 SA)

Ninh Thuận tổ chức Hội nghị biểu dương, gặp mặt Người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc...(07/10/2020 11:43 SA)

Ninh Thuận tổ chức Hội nghị biểu dương, gặp mặt Người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc...(07/10/2020 1:34 SA)

Kế hoạch Tổ chức Hội nghị gặp mặt, biểu dương Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số...(30/07/2020 1:30 SA)

Báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước 5 năm (2016-2020) và phương hướng nhiệm vụ thi đua...(08/07/2020 1:28 SA)

34 người đang online
°