Cơ cấu tổ chức bộ máy

100%

Cơ cấu và tổ chức bộ máy 
03/08/2021 


- Số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định phân bổ hằng năm trên cơ sở Đề án xác định vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp viên chức được cấp có thẩm quyền phê duyệt.TỔ CHỨC VÀ BIÊN CHẾ

1. Lãnh đạo Sở:

 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có Giám đốc và các Phó Giám đốc.

Giám đốc Sở là người đứng đầu Sở, chịu trách nhiệm trước Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Sở; chịu trách nhiệm báo cáo công tác trước Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận và  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Phó Giám đốc là người giúp Giám đốc Sở chỉ đạo một số mặt công tác, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

Việc bổ nhiệm Giám đốc và Phó Giám đốc Sở do Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận quyết định theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành và theo quy định của pháp luật. Việc miễn nhiệm, từ chức, khen thưởng, kỷ luật và các chế độ chính sách khác đối với Giám đốc và Phó Giám đốc Sở do Chủ tỉnh Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định theo quy định của pháp luật.

2. Cơ cấu tổ chức bộ máy:

2.1. Tổ chức tham mưu tổng hợp và chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở:

 - Phòng Tổ chức-Hành chính
             - Phòng Kế hoạch – Tài chính;

 - Phòng Quản lý chuyên ngành;

 - Thanh tra Sở.

2.2. Các Chi cục quản lý chuyên ngành trực thuộc Sở: 

- Chi cục Thuỷ lợi;

- Chi cục Phát triển nông thôn;

- Chi cục Thuỷ sản;

- Chi cục Chăn nuôi và Thú y;

- Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật;

- Chi cục Kiểm lâm;

- Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản & thuỷ sản

2.3. Các tổ chức công lập trực thuộc Sở:

- Trung tâm Nước sinh hoạt & VSMT nông thôn;

- Trung tâm Khuyến nông ;

- Trung tâm dịch vụ Giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản

- BQL rừng phòng hộ đầu nguồn liên hồ Sông Sắt-Sông Trâu;

- BQL rừng phòng hộ đầu nguồn hồ Tân Giang;

- BQL rừng phòng hộ Krông Pha;

- BQL rừng phòng hộ ven biển Thuận Nam;

- BQL khai khác các cảng cá;

2.4 Các tổ chức công lập; doanh nghiệp được Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền quản lý:

 - Công ty TNHH một thành viên khai thác công trình Thủy lợi;

  - Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Ninh Sơn;

  - Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Tân Tiến;

3. Biên chế.

- Biên chế công chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn gồm các đơn vị thuộc và trực thuộc do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định phân bổ hằng năm trên cơ sở Đề án xác định vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

10 người đang online
°