Các phòng ban chuyên môn

100%

Các tổ chức cấu thành bên trong của Ban Dân tộc, gồm:
 

     1) Văn phòng;
 

 

     2) Phòng Kế hoạch - Chính sách.
 

   ***** Phân công nhiệm vụ các Phòng chuyên môn:  QĐ.18_08.7.21_signed.PDF

30 người đang online
°