Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị 06/2004/CT-TTg ngày 18/02/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh trật tự đối với vùng đồng bào Chăm trong tình hình mới, năm 2019

Đăng ngày 08 - 01 - 2020
Lượt xem: 179
100%

 

Ngày 07/01/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Báo cáo số 03/BC-UBND về kết quả thực hiện Chỉ thị 06/2004/CT-TTg ngày 18/02/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh trật tự đối với vùng đồng bào Chăm trong tình hình mới, năm 2019.

Thực hiện về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, trật tự đối với đồng bào Chăm trong tình hình mới, tỉnh đã triển khai kịp thời các chính sách, tập trung các nguồn lực của Trung ương và địa phương, đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội, hỗ trợ phát triển sản xuất đã mang lại những hiệu quả thiết thực bước đầu; diện mạo kinh tế - xã hội vùng đồng bào Chăm có nhiều thay đổi, đời sống dần được cải thiện, nhiều mô hình sản xuất, kinh doanh đã hình thành và phát huy hiệu quả, nhiều hộ thoát nghèo và một số hộ vươn lên làm giàu. Tuy nhiên, nhìn chung về tổng thể kinh tế - xã hội của vùng đồng bào Chăm có phát triển đồng đều nhưng chưa vững chắc, tiềm năng về đất đai và các tài nguyên thiên nhiên chưa được đầu tư khai thác hiệu quả, đời sống của một bộ phận người dân còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo năm 2019 là 716 hộ, chiếm tỷ lệ 3,98% (giảm 1,27% so với năm 2018), nhưng chưa bền vững, hộ cận nghèo năm 2019 là 1.550 hộ, chiếm tỷ lệ 8,61% (giảm 3,01% so với năm 2018).


*** Nội dung chi tiết:       BCUB03_signed.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Thông báo Tuyển sinh của Trường Dự bị Đại học dân tộc Trung ương Nha Trang năm học 2022 - 2023(25/04/2022 8:50 SA)

Báo cáo đánh giá 15 năm thi hành Luật Bình đẳng giới(14/04/2022 3:12 CH)

Báo cáo kết quả và cho ý kiến dự thảo Tiêu chí lựa chọn đại biểu dự “Lễ tuyên dương người có uy...(08/04/2022 3:06 CH)

Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Ninh Thuận năm 2022(07/04/2022 9:34 SA)

Kế hoạch thực hiện Kết luận số 02-KL/TW ngày 18/5/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục...(14/10/2021 4:51 CH)

11 người đang online
°