Quyết định Về việc công nhận sáng kiến cấp cơ sỏ’ năm 2022

Đăng ngày 11 - 05 - 2023
Lượt xem: 69
100%

 


QĐ.58.PDF

Tin liên quan

Quyết định về việc phân công nhiệm vụ của Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh Ninh Thuận(11/05/2023 4:40 CH)

Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, biên chế công chức và mối quan hệ công tác giũa Văn...(11/05/2023 4:34 CH)

Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 của Ban Dân tôc(11/05/2023 4:28 CH)

Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2022 của Ban Dân tộc(11/05/2023 3:34 CH)

Công văn về việc xét duyệt quyết toán năm 2022(11/05/2023 3:32 CH)

Tin mới nhất

Kết quả thực hiện công tác dào tạo. bồi dưỡng cán bộ. công chức, viên chức năm 2022 và đăng ký...(12/05/2023 9:01 SA)

Tờ trình về việc đề nghị phê duyệt bo sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026; quy...(12/05/2023 8:58 SA)

Quyết định về việc phân công nhiệm vụ của Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh Ninh Thuận(11/05/2023 4:40 CH)

Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, biên chế công chức và mối quan hệ công tác giũa Văn...(11/05/2023 4:34 CH)

Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 của Ban Dân tôc(11/05/2023 4:28 CH)

51 người đang online
°