26 người đang online
°
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
03-KH/BCĐCĐS 14/03/2024 Kế hoạch triển khai thực hiện chuyển đổi số tỉnh Ninh Thuận năm 2024
27/2023/NQ-HĐND 14/12/2023 Nghị quyết Quy định nội dung hỗ trợ Dự án dược liệu quý thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025
05/2022/QĐ-UBND 24/01/2022 Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Ninh Thuận
260-TB/TU 10/08/2021 Thông báo Kết luận của Thường trực Tỉnh ủy về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19
259-TB/TU 06/08/2021 Thông báo ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19
49/KH-BDT 30/08/2018 Kế hoạch vận động nhân dân giám sát thực hiện Nghị quyết số 18/NQ-TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
49/KH-BDT 30/08/2018 Kế hoạch vận động nhân dân giám sát thực hiện Nghị quyết số 18/NQ-TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
249/BDT-KHTH 12/06/2018 Về việc báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Đề án 2214/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ
249/BDT-KHTH 12/06/2018 Về việc báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Đề án 2214/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ
320/BDT-KHTH 11/10/2016 V/v ý kiến đối với danh mục thu hồi đất, danh mục chuyển mục đích đất lúa, đất rừng năm 2017
320/BDT-KHTH 11/10/2016 V/v ý kiến đối với danh mục thu hồi đất, danh mục chuyển mục đích đất lúa, đất rừng năm 2017
07/BC-TTr 10/10/2016 Công tác thanh tra, KNTC, PCTN tháng 10/2016
316/BDT-KHTH 10/10/2016 V/v góp ý dự thảo Đề án thể chế hóa công tác lập kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội hàng năm cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
317/BDT-KHTH 10/10/2016 V/v đăng ký tham dự lớp nghiệp vụ đối ngoại cho các tỉnh thành phố phía Nam tại tỉnh Cà Mau
318/BDT-CSDT 10/10/2016 V/v bổ sung báo cáo thu thập thông tin số liệu phục vụ công tác dân tộc (gửi Sở NN)
1 2 3 4 5 6