Kết quả thực hiện công tác dào tạo. bồi dưỡng cán bộ. công chức, viên chức năm 2022 và đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. công chức, viên chức năm 2023

Đăng ngày 12 - 05 - 2023
Lượt xem: 181
100%

 


CV.1040.Báo cáo công đào tạo bồi dững cán bộ công chức năm 2022.PDF

Tin liên quan

Tin mới nhất

Tờ trình về việc đề nghị phê duyệt bo sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026; quy...(12/05/2023 8:58 SA)

Quyết định Về việc công nhận sáng kiến cấp cơ sỏ’ năm 2022(11/05/2023 4:44 CH)

Quyết định về việc phân công nhiệm vụ của Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh Ninh Thuận(11/05/2023 4:40 CH)

Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, biên chế công chức và mối quan hệ công tác giũa Văn...(11/05/2023 4:34 CH)

Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 của Ban Dân tôc(11/05/2023 4:28 CH)

28 người đang online
°