Góp ý dự thảo Kế hoạch đào tạo nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh

Đăng ngày 19 - 07 - 2022
Lượt xem: 262
100%

 

      Căn cứ Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025; Thông tư số 02/2022/TT-UBDT ngày 30/6/2022 của Ủy ban Dân tộc hướng dẫn thực hiện một số dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025;

       Căn cứ Quyết định số 34/2022/QĐ-UBND ngày 06/7/2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước trung hạn và hàng năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

       Nhằm đào tạo, nâng cao năng lực cho cán bộ thực hiện Chương trình (bao gồm: Quy trình triển khai dự án, tiểu dự án của Chương trình; kỹ năng làm chủ đầu tư, nghiệp vụ đấu thầu, quản lý tài chính và thanh quyết toán; quy trình lập kế hoạch; kiểm tra, giám sát và báo cáo kết quả thực hiện), các kỹ năng về phát triển cộng đồng và các nội dung liên quan khác cho cán bộ cơ sở thực hiện Chương trình cấp xã và cấp thôn.

       Trên cơ sở đó, Ban Dân tộc dự thảo Kế hoạch đào tạo nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

       Để đảm bảo cơ sở tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, ban hành; Ban Dân tộc đề nghị quý cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm, phối hợp nhằm góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung. 

 

 


CV góp ý KH 2021-2025(19.07.2022_14h51p53)_signed.pdf | Kế hoạch đào tạo giai đoạn 2021-2025 hoàn chỉnh.doc

Tin liên quan

Tin mới nhất

V/v góp ý dự thảo Tờ trình UBND tỉnh, NQ HĐND tỉnh (09/10/2023 8:12 SA)

Góp ý dự thảo Nghị quyết(10/02/2023 9:50 SA)

Góp ý Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Chương trình Mục tiêu Quốc gia phát...(12/04/2021 4:47 CH)

Dự thảo toàn văn hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết Chính sách hỗ trợ vay vốn tín dụng ưu đãi phát...(29/04/2020 1:25 SA)

Lịch công tác Lãnh đạo tuần 39/2019(20/09/2019 1:18 SA)

83 người đang online
°